Page 7 - ICEPRO
P. 7

STEELINE
STEELINE är av toppklass när det kommer till dess elastiska egenskaper. Sargen, som  nns installerad på Hartwall Areena
i Helsingfors har varit i hård användning i både seriespel och somVM-arena 2012 och 2013. Sargen har rekommenderats av IIHF och är enligt spelare den bästa sargen i den  nska hockeyligan.
EN SARG SOM TÅL HÅRD ANVÄNDNING
ICEPRO STEELINE har utvecklats för maximering av spelarsäkerheten och för användning på multiarenor re- dan två år före de nuvarande rekom- mendationerna fastställdes och trädde i kraft. Den är mycket snabb och enkel att installera, nedmontera och förva- ra för personalen på arenan. De smala sargsektionerna vid spelarbåsen ska- par mer plats. Reglarna i spelarportarna är laserkapat, rostfritt stål. Handtagen, som är tillverkade av kompositmateri- al är behagliga att använda både med handskar och utan. Spelarbåsen är nog- grannt placerade tillsammans med sar- gen så att inte smuts och skräp kan fast- na i springor i konstruktionen.
STEELINE konstruktionen förhindrar att varm luft från läktaren kommer in på planen. Detta leder till att kondens och bildande av isrännor i sektionernas skarvar minskar avsevärt.
Låsregeln till STEELINE maskinport är mark- nadens bästa. Dess självcentrerande mekan- sim rör sig i tre riktningar med en handrörelse och håller porten ordentligt stängd.
SNABB ATT INSTALLERA OCH NEDMONTERA
Sargen på en multiarena ska vara snabb och enkel att installera och nedmontera. STEELINE -sargens inbyggda fästan- ordning möjliggör en snabb installation och nedmontering, helt eller delvis.
STEELINE -sargen är modi erbar. Sammansättningen kan modi eras med hänsyn till de olika behov som varje ob- jekt har genom att välja bäst lämpade komponenter, konstruktion och egen- skaper.
Styranordningen till ICEPRO -isdamms- system förhindrar att sargen glider på isdammen. Den skyndar även på installa- tionsarbetet eftersom sargsektionerna automatiskt hamnar på rätt plats.
Varje sargsektion har en motsvarande, lika lång isdammssektion. Isdammen kan installeras i hela rinken, eller på endast en mindre del beroende på vilket be- hov som  nns. Systemet kan modi e- ras på många sätt utifrån mått, förank- ring och placering.
ICEPRO -isdamm är isolerad. Höjd i standardutförande: 60 mm.
OY - Ratakatu 13, 84100 YLIVIESKA, FINLAND,Tel, +358 8 349600, Fax +358 8 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   5   6   7   8   9