Page 5 - ICEPRO
P. 5

SUPERLINE
Låsregeln till SUPER- LINEs maskinport
är marknadens bäs- ta. Dess självcentreran- de mekansim rör sig i tre riktningar med en handrörelse och hål- ler porten ordentligt stängd.
FINSLIPADE DETALJER
Detaljerna på ICEPRO SUPERLINE -sargen är  nslipade för att vara säkra och användarvänliga. Reglarna till spelarportara är av laserskuret rostfritt stål. Handtagen, som är tillverkade av kompositma- terial är behagliga att använda både med handskar och utan. Spelarbåsen är noggrannt placerade till- sammans med sargen så att inte smuts och skräp kan fastna i springor i konstruktionen.
ENKEL ATT MONTERA OCHTA ISÄR
Sargen på en multiarena ska vara snabb och enkel att installera och nedmontera. SUPERLINE -sar- gens inbyggda fästanordning möjliggör en snabb in- stallation och nedmontering, helt eller delvis.
SUPERLINE -sargen är modi erbar. Sammansätt- ningen kan modi eras med hänsyn till de olika be- hov som varje objekt har genom att välja lämpligast komponenter, konstruktion och egenskaper.
Styranordningen till ICEPRO -isdammssystem för- hindrar att sargen glider på isdammen. Den skyn- dar även på installationsarbetet eftersom sargsek- tionerna automatiskt hamnar på rätt plats.
Varje sargsektion har en motsvarande, lika lång is- dammssektion. Isdammen kan installeras i hela rin- ken, eller på endast en mindre del beroende på vil- ket behov som  nns. Systemet kan modi eras på många sätt utifrån mått, förankring och placering.
ICEPRO -isdamm är isolerad. Höjd i standardutfö- rande: 60 mm.
SUPERLINE konstruktionen förhindrar att varm luft från läktaren kommer in på pla- nen. Detta leder till att kon- dens och bildande av isrännor i sektionernas skarvar mins- kar avsevärt.
OY - Ratakatu 13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   3   4   5   6   7