Page 3 - ICEPRO
P. 3

PRESENTATION
Vi har alla en bakgrund inom ishockey, som aktiva spelare, tränare, manager el- ler materialare.
Denna upparbetade unika kombination av djup förståelse för ishallars funktion och behov och ett brinnande intres- se för det samma är en oslagbar grund för produktutveckling och verksamhet i branschen.
Vi utvecklar kontinuerligt våra pro- dukter och vår verksamhet tillsam- mans med kunder, personal och andra branschkunniga.
SÄKERHET...
Spelarsäkerheten får särskild uppmärk- samhet i allt vårt utvecklingsarbete. Även om de  esta allvarliga skador som uppkommer i en spelsituation beror på något annat än att spelaren åker in i sar- gen är även en sådan skada för mycket, om den kan undvikas.
Skador går aldrig att undvika helt, men det går att minska mängden och allvar- ligheten.
ICEPRO:s sargkonstruktion hör till en ny generation sarger, tack vare sin elas- tiska stomme. Skador uppkommer ofta på grund av opassande material eller delar som går sönder. Därför använder vi endast de bästa och testade delarna, materialen och tekniska lösningarna.
...FUNKTION OCH EKONOMI
En ishall är alltid en funktionell helhet. Produkterna måste vara kompatibla med varandra och skapa en fungerande helhet, ett system. Våra huvudfokus är säkerhet, funktion och ekonomi.
Dessa huvudfokus ska realiseras under ishallens hel livscykel. Sargkonstruktio- nerna ska vara elastiska, säkra och kon- struerade för att fungera med hänsyn till ishallens övriga ytor, så att match- er och träningar kan genomföras på ett
smidigt sätt. En snygg design ger ishallen en trevligare atmosfär.
ETT SÄKERTTILLVÄGA- GÅNGSSÄTT MED KUND- FOKUS
Tillsammans med våra kunder sätter vi oss in i varje objekts behov. Med hjälp av vår långa erfarenhet planerar och väl- jer vi ut de sargkonstruktioner, produk- ter och komponenter som passar bäst. Vi utarbetar ett förslag och utifrån det kan vi tillsammans med kunden skapa ett system som fullt ut motsvarar kun- dens behov och fungerar. När allt är klart, sker leverans av ett fullständigt system på avtalat datum.
Kundfokus, leveranssäkerhet och kon- tinuerlig utveckling utgör grundvärde- ringarna i vår verksamhet.
ICEPRO Oy erbjuder en helhetslös- ning, som skräddarsys utifrån kundens och objektets krav.Vi kombinerar kun- dens expertis med våra medarbetares gedigna erfarenhet för att garantera ett optimalt resultat.
Vänd er till oss med allt som har med ishallars anordningar och material att göra redan i planeringsstadiet.Tillsam- mans kan vi skapa säkra och fungerande lösningar till ert objekt.
Alltid komplett och på utsatt tid, enligt överenskommelse!
Med samarbetshälsningar,
ICEPRO
OY - Ratakatu 13, 84100 YLIVIESKA, FINLAND,Tel, +358 8 349600, Fax +358 8 420 420, info@icepro. , www.icepro. 
2
-
0
9
3
9
F
I
2
3
5


   1   2   3   4   5