Page 3 - ICEPRO
P. 3

OY - Ratakatu
ESITTELY
Lisäksi jokaisella meistä on takanaan ura jääkiekossa joko aktiivipelaajana, valmentajana, managerina tai huoltajana.
Näin kehittynyt syvällinen ymmärrys jäähallien toiminnasta, olosuhteista ja tarpeista yhdessä palavan innostuksen kanssa antavat vertaansa vailla olevan perustan ja osaamisen tuotekehityksel- le ja yritystoiminnalle.
Kehitämme tuotteitamme ja toimin- taamme jatkuvasti yhteistyössä asiak- kaiden, henkilökunnan ja muiden alan osaajien kanssa.
TURVALLISUUS...
Pelaajien turvallisuus on erityisen huo- mion kohteena kaikessa kehitystyös- sämme. Vaikkakin suurin osa loukkaan- tumisista kaukalossa johtuu muista syistä kuin laitaan törmäämisestä, yksi- kin vakava loukkaantuminen on liikaa, jos se voidaan estää ennalta.
Loukkaantumisia ei voida koskaan täy- sin välttyä, mutta niiden määrää ja vaka- vuutta voidaan vähentää.
ICEPROn kaukalorakenteet edustavat kehityksessään uutta sukupolvea jous- tavan runkorakenteensa ansiosta. Loukkaantumisen aiheuttaa usein pe- lin aikana rikkoutuva osa tai sopimaton materiaali. Siksi käytämme vain parhai- ta, testattuja osia, materiaaleja ja tekni- siä ratkaisuja.
... TOIMIVUUS
JA TALOUDELLISUUS
Jäähalli on aina toiminnallinen kokonai- suus. Laitteiden on oltava yhteensopivia ja muodostettava toimiva kokonaisuus, järjestelmä. Avainasiat, joihin panostam- me, ovat turvallisuus, toimivuus ja talo- udellisuus.
Näiden avainasioiden tulee toteutua hallin koko elinkaaren ajan. Kaukalora- kenteiden tulee olla joustavia, turvalli- sia ja suunniteltuja toimiviksi hallin mui- hin tiloihin nähden siten, että ottelut ja
harjoitukset voidaan viedä läpi sujuvas- ti. Edustava muotoilullinen ilme lisää hal- lin viihtyisyyttä.
ASIAKASKESKEINEN, VARMA TOIMINTATAPA
Perehdymme syvällisesti asiakkaam- me kanssa jokaisen kohteen tarpeisiin. Suunnittelemme ja valitsemme mittavan kokemuksemme turvin kohteen tarpei- ta parhaiten vastaavat kaukalorakenteet, laitteet ja komponentit. Laadimme eh- dotelman, jonka pohjalta rakennamme ja hiomme tarkalleen asiakkaan tarpei- ta vastaavan toimivan järjestelmän yh- teistyössä hänen kanssaan. Kun kaikki on selvää, onnistuu toimitus täydellise- nä sovittuun aikaan.
Asiakaskeskeisyys, toimitusvarmuus ja jatkuva kehittäminen ovat toimintaam- me ohjaavat perusarvot.
ICEPRO Oy tarjoaa kokonaisratkaisun, joka toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan ja kohteen vaatimusten mukaisesti. Yh- distämällä asiakkaamme asiantuntemuk- sen ja oman tietotaitomme pääsemme parhaaseen lopputulokseen.
Käänny puoleemme kaikissa jääkent- tien laite- ja tarvikehankintoja koskevis- sa asioissa jo hanketta suunniteltaessa. Luodaan yhdessä kohteeseesi varmatoi- miset ratkaisut.
Täydellisenä ja ajallaan, juuri niin kuin sovitaan!
Yhteistyöterveisin, ICEPRO-yrittäjät
13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro.fi, www.icepro.fi
2
-
0
9
3
9
F
I
2
3
5


   1   2   3   4   5