Page 2 - ICEPRO
P. 2

OY - Ratakatu
ESITTELY
ICEPRO Oy on innovatiivinen jääkent- tälaitteiden suunnittelija ja valmistaja. Olemme tuoneet markkinoille uuden sukupolven tuotteet, jotka edustavat jokaista yksityiskohtaa myöten uusinta tekniikkaa ja muotoilua.
ICEPRO Oy vastaa jäähallien muuttu- neisiin tarpeisiin.Alan kehitys on polke- nut paikallaan jo vuosia. Etenkin jääkiek- koilijoiden turvallisuus on jäänyt vähälle huomiolle pelin koventuessa ja louk- kaantumisten lisääntyessä.
ICEPRO Oy:n yrittäjillä on vahvuute- naan aikaisemmissa työtehtävissä han- kittu kymmenien vuosien kokemus satojen kaukaloiden suunnittelusta, val- mistamisesta ja toimittamisesta eri puo- lille maailmaa. Lisäksi yrittäjillä on ta- kanaan aktiiviura jääkiekon pelaajina, valmentajina, managereina tai huoltajina.
ICEPRO suunnittelee ja toimittaa jo- kaiselle areenalle sen yksilöllisiä tarpeita parhaiten vastaavat kaukalorakenteet ja jäähallilaitteet sujuvana, ajallaan tapahtu- vana kokonaistoimituksena.
ICEPRO Oy:n ydintuotteet ovat kau- kalorakenteet ja niihin kiinteästi liitty- vät pääty- ja sivusuojat, pelaaja-aitiot, rangaistus- ja toimitsija-aitiot, maalit ja muut jääkentän tarvikkeet.Toimitusko- konaisuuksiin kuuluvat lisäksi pelikellot, näyttötaulut, istuinjärjestelmät ja puku- huonekalusteet.
AINUTLAATUISTA ERIKOISOSAAMISTA JÄÄHALLIEN JA ULKOKENTTIEN ELINKAAREN ERI VAIHEISIIN
ICEPRO perustettiin v. 2010 vastaa- maan alalla olevaan vakavaan tarpee- seen. Peliolosuhteiden kehitys on polke- nut paikallaan vuosikausia.Vaatimukset kaukaloiden turvallisuuden ja toimivuu- den suhteen ovat lisääntyneet huomat- tavasti pelin koventuessa, mutta merkit- tävää kehitystä ei ole tapahtunut pitkään aikaan.
Vakavia loukkaantumisia sattuu säännöl- lisesti. Yksikin loukkaantuminen on lii- kaa, jos se voidaan estää.
JOHTAVAA KEHITYSTÄ KOKEMUKSEN TURVIN
ICEPRO Oy päättää pysähtyneisyy- den ajan. Työuramme aikana olemme vastanneet jäähallilaitteiden suunnitte- lusta, valmistamisesta, toimittamisesta ja asentamisesta sadoille areenoille eri puolille maailmaa.
Olemme vastanneet maailman vaativim- pien areenoiden toimituksista mukaan lukien useita MM- ja Olympia-areenoita.
Olemme kehittäneet alalle monia uraa uurtavia teknisiä ratkaisuja ja materiaa- lisovelluksia, jotka ovat aikanaan vakiin- tuneet käyttöön ja muodostuneet kan- sainvälisiksi malleiksi.
13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro.fi, www.icepro.fi


   1   2   3   4   5