Page 17 - ICEPRO
P. 17

OY - Ratakatu
MONILINE
ICEPRO MONILINE -monitoimikau- kalon huoltoportin pielessä on säädet- tävä tukijalka jonka avulla portti saa- daan pidettyä suorassa ja toimivana jäädytyksen jälkeen ankarissakin talvi- olosuhteissa. Huoltoportissa on säädet- tävät potkulistat, joita voidaan nostaa ja laskea ovien kahvoista. Ne helpottavat kentän hoitoa, koska portti saadaan pi- dettyä toimivana jään paksuuden kasva- essa.
ICEPRO MONILINE -kaukalon ele- menttien kiinnitys ja tuenta suunnitel- laan kohteen vaatimusten mukaan. Tu- kina voidaan käyttää jäädytettäviä- tai ankkuroitavia jalkoja tai betonipainojal- koja.
ICEPRO MONILINE -kaukalon kaar- teen vakiosäde on 7,65 m, mutta se voi- daan jyrkentää aina 1,53 metriin saak- ka. Laitamuovien värit voidaan valita kohteeseen sopiviksi. Ympärivuotiseen käyttöön suosittelemme kuitenkin val- koista väriä.
ICEPRO MONILINE -kaukaloon on saatavissa varastointi- ja kuljetusjärjes- telmä, jolla purettu kaukalo on helppo kuljettaa ja varastoida.
ICEPRO MONILINE -kaukalon teräs- verkkosuojia voidaan korottaa kevytra- kenteisilla suojaverkoilla jos takana on rakennus, tie tai muu suojausta vaativa kohde.
Korotus rakentuu keveistä metallisista tukipylväistä ja niihin kiinnitetyistä teks- tiiliverkoista. Rakenteen tuulikuorma ja massa ovat pienemmät kuin vastaavan metalliverkkorakenteen. Korotetulla suojaverkolla voidaan jossain tapauksis- sa säästää huomattavasti kustannuksia jos vältetään erillisen kalliin kiinteästi maahan perustetun suoja-aidan raken- taminen.
13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro.fi, www.icepro.fi


   15   16   17   18   19